Vindeballe kro.

Kroer i Tranderup sogn.

Retur

Vindeballe Kro. Se også Tranderup Kro.


Kro og krofolk i Tranderup sogn - 1772 til 1910:

Vindeballe Kro.

Den første kendte kro i Vindeballe, lå på det nuværende matr. 34 i Vindeballe by. Det er den parcel, hvor idag Vindeballe Vognmandsforretning har til huse, Vindeballegade 17. Oprindeligt hørte der jord med til ejendommen, og da det var en husmandsejendom, lå jorden nede ved Stranden, hvor alle Vindeballes husmænd, fik tildelt jord ved udskiftningen i 1774. Fra begyndelsen til midten af 1800 tallet, blev en del af husmandshusene flyttet til Stranden og området kendes i dag som Strandhusene.

Ved udskiftningen i 1774 fik denne husmandsejendom i Vindeballe nummer 72. Den jord som hørte til ejendommen, er på udskiftningskortet mærket med nr. 72, og ligger vest for den ejendom der ligger for enden af dæmningen. Det er den vestre halvdel af matriklerne 33 og 34b.

Den gamle krobygning eksisterer ikke mere, men den lå næsten helt ud til vejen og bestod i tiden omkring 1830 af 2 bygninger, hvoraf den ene udgjorde 6½ fag stuehus og 2 fag stald og den anden 4 fag stuehus og 2 fag stald.

I 1786 blev denne ejendom købt af Jens Hansen, som hurtigt fik tilnavnet Torp, efter den forrige ejer Niels Hansen Torp. Jens var en søn af skoleholder Hans Pedersen og hustru Gie Jensdatter fra Vindeballe (66), matr. 40. Hans Pedersen var skoleholder på Tranderup skole. Foruden at være husmand, var Jens Hansen (Torp) også søfarende, men i 1805 sælger han sin båd "Frydendal" til Albert Albertsen fra Marstal. Jens havde svært ved at klare sig. Retsprotokollen fortæller, at han bl.a. lånte penge af sin søn, skipper Niels Hansen Torp. Den 12.04.1817 solgte han de 6 vestre fag af huset (72), sammen med 4½ tønde land jord i Gråhøje, matr. 45, 46 og 47 til sin nevø Hans Peder Knudsen fra Voderup (matr. 21). Resten af huset solgte han på auktion den 26.07.1826 til Claus Jacobsen Jensen fra Ærøskøbing for 490 Rd.

Hans Peder Knudsen blev født i 1789 og døde i 1841. Han var en søn af parcellist Knud Knudsen og Karen Hansdatter fra Voderup matr. 23. Karen Hansdatter var en søster til Jens Hansen Torp. Hans blev gift den 06.06.1816 med Mette Marie Pedersdatter født 1788, datter af husmand i Leby, Peder Hansen og hustru Birthe Marie Knudsdatter. Hans Peder og Mette var fætter og kusine, idet hans far og hendes moder var søskende, fra Toftegården (84) i Tranderup. Ægteskabet varede kun i ca. 6 år, idet Mette Marie allerede døde i 1822 i en alder af kun 33 år. Det varede nu ikke længe, før Hans atter blev gift, idet han må have haft behov for en til at passe sin knap 4 årige datter. Han blev gift i Søby i 1822 med Anne Marie Pedersdatter f. 1791 d. 1878, datter af husmand Peder Eriksen.

Som berettet ovenfor, havde Hans i 1817 købt ca. halvdelen af sin morbrors husmandssted (72) i Vindeballe, men han var interesseret i mere plads til sin kro og høker virksomhed. Hans morbror havde dog solgt den anden halvdel af sin ejendom i 1826, til Claus Jacobsen Jensen fra Ærøskøbing, som igen solgte den året efter til Peder Christensen Lauritsen, som var søn af en kådbo i Vindeballe (62).

Det må have været kort tid efter, at han fik en ny nabo i 1827, at Hans Peder begyndte at tænke på, at købe resten af sin morbrors ejendom. Noget tyder på, at Peder Christensen Lauritsen, ikke umiddelbart har været meget for, at sælge sin ejendom, måske fordi det kneb med, at finde noget andet til en passende pris.

Det ser ud til, at det var Hans, som løste dette problem for ham. I 1830 blev Albert Hansen fra Voderup matr. 4 erklæret konkurs og hans ejendom blev solgt på auktion. Hans Peder købte denne ejendom og fik en byttehandel i stand med naboen Peder Christensen Lauritsen, således at Hans Knudsen fik resten af sin morbrors hus i Vindeballe og naboen fik den nytilkøbte ejendom i Voderup.

Det var altså i disse bygninger i Vindeballe, at han drev det gæstgiveri, som var den første kendte kro i Vindeballe. Hans drev også købmandsbutik og blev ofte beskrevet som "kromand og høker". Da Hans Knudsen dør, er formuen ret stor og bl.a. arver sønnen Peder Eriksen Knudsen ikke mindre end 482 Rd., hvilket nogle år senere gjorde ham i stand til, først at købe Halmø og siden Søbygård, hvortil familien flyttede i 1876.

Enken fortsætter med krodriften indtil 1846, hvor bevillingen udløber. I forbindelse med arveskiftet efter Hans Knudsen, glemte enken at forny krobevillingen, hvilket var særdeles uheldigt, idet kroen havde vist sig, at være en god forretning.

Desværre var der andre interesserede parter, som allerede havde meldt sig på banen, og det var lykkedes for Christian Anton Wilhelm Kromann fra Vrå, at sikre sig krobevillingen, samtidig med, at han købte de 3 vestre fag af huset ved kirkegårdsmuren i Vindeballe og den tilhørende jord.

Det er her værd at bemærke at Tranderup kirke regnes for, at ligge i Tranderup, hvorimod præstegården regnes for at være en del af Vindeballe.

Hermed flyttede Vindeballe kro fra matr. 34 i Vindeballe til matr. 43 i Vindeballe, en ejendom som ligger helt op mod kirkegårdsmuren.

Huset anvendes i dag, som menighedshus for Tranderup menighed, og er således efter mange år i forskellige landsbyboeres hænder, atter vendt tilbage til kirkens ejerskab. Det forholder sig nemlig sådan, at huset ved udskiftningen i 1774, var en del af husmandsejendommen nr. 65 med jord i Strandhusene, ligesom de øvrige husmandsejendomme i Vindeballe. Den jord som hørte til ejendommen får ved matrikuleringen matrikel nr. 37 hvilket er en smal strimmel jord, som ligger vest for huset ved Dæmningen fra Stranden og i retning mod Vindeballe.

Huset er vist på udskiftningskortet for Tranderup, hvorimod det i udskiftningsprotokollen, er medtaget under Vindeballe, som nr. 65, og af protokollen fremgår det, at huset tilhører Tranderup pastorat sammen med Præstegården, som fik nr. 63, og Degnehuset som fik nr. 64.

Ved udskiftningen i 1774, var huset beboet af Sophie Margrethe Groth f. 26.01.1726 i Graasten, Rise sogn, enke efter den tidligere degn Jeppe Böttcher (Jep Bötkier) f. 1702 begravet 19.09.1769. Hendes farfar Johan Groth, havde været degn i St. Rise og hendes farmor, var datter af pastor Simon Christensen fra Tranderup.

Før 1739 skal Jeppe Böttcher have boet på Herregården Wuderup, men da der i 1739 blev bygget et degnehus, flytter han ind i dette. Degnehuset som lå, hvor nu "Idrætshuset" ligger, var på 9 fag og blev i årene fra 1826 til 1891 anvendt som fattighus. Det blev iøvrigt solgt til nedrivning for Kr. 250,- i 1904, i forbindelse med bygningen af Idrætshuset.

Efter Jeppe Böttchers død, har hans efterfølger efter sædvane, skullet skaffe enken en anden bolig, hvilket kirken sædvanligvis lånte degnen pengene til. Formentlig derfor, er huset ved udskiftningen registreret, som tilhørende pastoratet.

Efter Sophie Margrethes død i 1779, blev ejendommen overtaget af Peder Hansen f. 1759, søn af skoleholder Hans Pedersen og hustru Gie Jensdatter (Vindeballe 40 og Voderup 33). Han var altså en bror til Jens Hansen (Torp). Peder Hansen blev gift med Anne Marie Hansdatter f. ca. 1760 d. 24.04.1829, datter af boelsmand Hans Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter fra L. Rise (321). Peder blev kaldt for "Pe' Skolemester" idet han var søn af skoleholderen. Han var husmand og murermester.

Ejendommen i Vindeballe solgte han i 1797 til Johan Jocumsen for 425 Rd., hvorefter han flyttede til Vrå.

Den 13.12.1805 solgte Johan Jocumsen hus og jord til Albert Jensen, smed i Vindeballe. Da Albert i 1812 køber 1/4 gård i Vindeballe af Rasmus Hansen Pedersen, får denne de 2 østre fag af huset ved kirkegårdsmuren som aftægtsbolig. Ved matrikuleringen får denne del af ejendommen matrikel nr. 42. De resterende 3 vestre fag og jorden, er den del der ved matrikuleringen får matr. nr. 43. Denne del overlader Albert til sin søn Jens Albertsen Jensen, der udover at være smed og husmand også var kådbo på kåd nr. 56, hvor Autocentralen senere opstod. Det var Jens Albertsen Jensen, som solgte ejendommen i 1846 til Christian Anton Wilhelm Kromann, der blev den anden kromand i Vindeballe.

 

Christian Anton Wilhelm Kromann f. 1811 d. 26.03.1884, søn af husmand ved Vrå og borger i Ærøskøbing Erik Lauritsen Kromann og hustru Anne Margrethe Jensdatter Birkholm. Han blev gift den 17.01.1834 med Helene Margrethe Lorensen f. 1800 i Ærøskøbing d. 05.07.1863. Efter Helenes død, blev han gift med Christiane Andersdatter f. ca. 1819 d. 21.08.1901, datter af Anders Thomsen og hustru Margrethe Frederikke Pedersdatter fra Vester Aaby. Hun var enke og hendes første mand hed Erik Laurits Johansen Kromann fra Vester Aaby. Christian Anton Wilhelm Kromann var hurtig til at benytte sig af, at Hans Peder Knudsens enke, ikke havde fornyet krobevillingen. Da han i 1846 købte denne ejendom, søgte han om krobevilling og fik den. Han drev derefter kro og høkerforretning i bygningen indtil den 28.04.1852, hvor han solgte hus og forretning til Knud Knudsen, en søn af den tidligere kromand i Vindeballe. Ved overdragelsen af ejendom og krobevillingen forpligter Knud Knudsen sig til at passe kådboejendommens (58) jord, altså pløje, høste, o.s.v. Desuden skulle Kromann have ret til 4 køreture og 4 rideture hvert år.

 

Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880. Han blev gift den 16.11.1855 med Sidsel Marie Hansen f. 20.06.1832, datter af gårdmand Peder Hansen (Juni) og hustru Christine Christensen fra Tranderup (96). Efter Sidsels død blev Knud gift den 11.12.1862, med Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842, datter af gårdmand Jens Rasmussen Christensen og hustru Karen Pedersdatter fra Tranderup 83 (Ornum). Der er næppe nogen tvivl om, at Knud Knudsen købte matr. 43, udelukkende for at komme i besiddelse af den eftertragtede krobevilling, som hans forældre i deres tid havde tjent gode penge på. Knud Knudsen overtog den 21.01.1865 også sine forældres ejendom i Vindeballe (72), hvorfra hans mor havde drevet kro indtil 1846.

Den 23.11.1868 købte Knud de resterende 2 fag af huset mod kirkegårdsmuren, matr. 42. Herefter blev der indrettet en mindre krosal, i de 2 fag ind mod kirkegårdsmuren. Kroen havde gode tider på trods af de noget trange forhold.

Efter Knuds død i 1880, fortsatte enken med at drive kroen. Selv om lokalerne var alt for små, var placeringen ved kirken jo ret fordelagtig. Nu skete der så det, at Tranderup Kommune i 1886 besluttede, at bygge en ny skole på toften i Vindeballe, idet det kneb med plads i den gamle skole overfor kirken (og den daværende kro). Den nye skole skulle bygges på jord, der oprindelig havde hørt til degneboligen. Allerede før den nye skole blev taget i brug, blev de gamle skolebygninger på matr. 40 i Vindeballe solgt den 01.02.1887, til kromutter Marie Cathrine Christensen.

Hermed fik Vindeballe kro til huse i de gamle skolebygninger, og fik den placering i Vindeballe, som kroen stadig har. De nuværende bygninger, er dog ikke de oprindelige.

Vindeballe kro som den ser ud i dag.

Knud Knudsen enke sælger matr. 42 og 43 den 10.07.1888 til sin mands svoger, gårdmand Christen Lauritsen Christensen fra Tranderup (89). Ejendommen nr. 72, matr. 34 samt Vindeballe kro, matr. 40c., 40d. og 40e., overdrog enken til sin søn den 14.08.1896.

 

Jens Rasmussen Knudsen f. 12.07.1866 d. ca. 1930. Han blev gift i Tved den 14.05.1897 med Jensine Kirstine Larsen f. 13.01.1865.

Børn:

1. Knud Knudsen f. 23.01.1898.

2. Niels Larsen Knudsen f. 25.12.1899.

Jorden matr. 34b sælger han den 02.11.1911 til Laurits Peder Albertsen, se nr. 70, matr. 35.

I 1908 bliver Jens Rasmussen Knudsen valgt til bogholderposten i Tranderup Sparekasse, men hans helbred er ikke det bedste, så han opgiver posten efter kort tid. Den 04.06.1915 køber Jens Rasmussen Knudsen matr. 19b.

Der er skifte efter Jens Rasmussen Knudsen den 19.09.1930, hvorefter ejendommen matr. 34a+19b overtages af enken.

Hun deler matr. 19b, som herefter er matr. 19b og 19c. Matr. 19b sælges til gårdejer Peder Hansen Christensen fra Tranderup (83). Peder Hansen Christensen udlejer 16x10 m. jord den 27.02.1926 til Jørgen Hansen.

Den 14.10.1947 overgår matr. 34a og 19b ved arveforlig til Peder Hansen Christensens søstersøn Christen Pedersen på Vestengård. Den 02.12.1947 sælger Christen Pedersen matr. 34a til vognmand Christen Hansen, som herefter driver vognmandsforretning fra nyopførte bygninger på byggepladsen.

 

Vindeballe kro Matr. 19c, 40c, 40d og 40e sælges den 16.05.1917 til:

Christen Marius Christensen f. 10.11.1890 i Marstal. Han blev gift med Johanne Elisabeth Mortensen f. 14.08.1893 i Tranekær.

Børn:

1. Inger Margrethe Christensen f. 26.05.1919 i Tranekær.

Den 23.10.1933 indgås der en aftale med "Danske Petroleum A/S" om kun at sælge deres benzin, petroleum og brændselsolie.

Christen sælger kroen den 29.01.1936 efter at have haft den i knap 19 år. Køberen er en forretningsfører fra Langeskov på Fyn.

 

Harald Pedersen f. 02.02.1897. Han blev gift den 07.09.1929 i Assens med Petrine Kirstine Larsen f. 21.06.1902.

Børn:

1. Kurt Vesterluun Pedersen f. 24.06.1938.

Ved købet af kroen udstedes der et pantebrev fra Harald Petersen til Odense Vinkompagni, Nordisk Kaffekompagni i Odense og L.T. Baagø i Svendborg på Kr. 20.000,- til 5½ % i rente. Mon ikke det har været til financieringen af varelager og lignende.

Købmandsbutikken drives i kroen til midten af 1960.erne. Da Harald Petersen sælger kroen skifter den ejer adskillige gange. Jeg vil ikke detaljeret beskæftige mig med de sidste 50 år, da arkivalierne ikke er tilgængelige.

Igennem mange år blev der ofte holdt kroballer på Vindeballe kro, men dette ophørte stort set i tiden med de skitende ejere. De blev dog forsøgt genoplivet i Knud Becker Hansens tid i midten af 1970.erne, men det holdt kun ved i få år, for dog senere periodevis, at blive genoptaget uden den store succes.

Det årlige maskebal til Helligtrekonger forsvinder også i begyndelsen af 1970.erne.

I løbet af foråret i 1971 nedlægges ungdomsklubben på 1. salen i Tranderup Sognegård - den tidligere Tranderup skole. Det varede dog ikke længe før de unge fik lov til, at anvende et lokale foran krostuen ud mod landevejen. Igennem flere år var dette lokale, rammen om de unges snak og morskab, og den gamle røde sofa, som stadig befinder sig på kroen, har lagt stof og fjedre til mange hyggestunder på kroen. Det var såmænd ikke den store omsætning, kroen havde på de unge, men det skabte dog liv på kroen.

Siden slutningen af 1970.erne, har kroen haft en del omsætning, med madlavning til pensionister. Alligevel har det været svært, for skiftende krofolk, at bevare optimismen. Befolkningen på øen svinder og især de unge flygter fra øen, på grund af manglende muligheder for uddannelse og arbejde.

Vindeballe Kro har dannet ramme om utallige familiefester, politiske møder, baller og anden festivitas igennem dens knap 200 årige historie og i skiftende bygninger, som det fremgår af ovenstående. Lad os håbe, at kroen også i fremtiden, vil være et samlingspunkt for sognet.

Kilder:

Mikkel Eriksens efterladte manuskripter.

Jens Jensens efterladte manuskrifter.

Helge Hansen "Tiden før".

Brandcatasten for Vindeballe og Tranderup 1837.

Kirkebøger, skifteprotokoller, Skøde- og panteprotokollen, matriklen for Tranderup sogn og andre arkivalier fra Landsarkivet i Odense.

 

Retur

Copyright: Ærø Genealogy